Šablony II - projekt EU OP VVV

Základní škola a Mateřská škola Nučice

Od 1. září 2019 probíhá na naší škole projekt Šablony II – ZŠ a MŠ Nučice, číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0015463 , financovaný z prostředků Evropské unie v rámci projektů OP VVV.

Díky tomuto projektu jsme ustavili školní poradenské pracoviště a ustavili funkce kariérového poradce (ing. Hobzková) a školního speciálního pedagoga (PhDr. Drálová)

 

Probíhají tyto zájmové kroužky:

Společensko – vědní – Historie, parlament – ukončen v únoru 2020

Anglické divadlo

Čtenářský

Společensko – vědní – komunikace

 

Probíhá 8 skupin doučování v matematice, českém jazyku a přírodovědných předmětech.

Byly ustaveny tři skupiny učitelů pro vzájemnou spolupráci v oblasti přírodovědných předmětů, cizích jazyků a prvního stupně ZŠ.

V základní škole a  mateřské škole se povedl projektový den Divoká školní zahrada s ukázkami živých ptáků. Další projektové dny plánujeme v dalším období. 

V mateřské škole proběhl projektový den „Ptáci“ a 6 setkání s odborníkem z praxe ve spolupráci s EKO-sdružením Tereza (1. Svět bezobratlých živočichů, 2. Práce s knihou, 3. Staré tradice, 4. Vánoční artefiletika, 5. Práce s knihou Kamínek, 6. Barvení jílem a lapač snů).

Dále jsme v  mateřské škole uspořádali komunitní setkání se zaměřením na zdravé stravování a komunitní setkání s dentální hygienistkou.

Pravidelně se naši pedagogičtí pracovníci účastní dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

Další podobné akce připravujeme.

 

Do realizace akcí zasáhla koronavirová krize, ale po obnovení činnosti škol budeme v činnosti pokračovat.