Úřední deska

Základní škola Nučice

Vymezení pravomocí a působnosti ředitele školy

 

Zpracováno podle zákona č.561/2004 Sb., § 164, 165

Ředitelka školy a školského zařízení

a.    rozhoduje ve všech záležitostech týkajících se poskytování vzdělávání a školských služeb, pokud zákon nestanoví jinak

b.    odpovídá za to, že škola a školské zařízení poskytuje vzdělávání a školské služby v souladu s tímto zákonem a vzdělávacími programy uvedenými v § 3

c.    odpovídá za odbornou a pedagogickou úroveň vzdělávání a školských služeb

d.    vytváří podmínky pro výkon inspekční činnosti České školní inspekce a přijímá následná opatření

e.    vytváří podmínky pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a pro práci školské rady, pokud se podle tohoto zákona zřizuje

f.    zajišťuje, aby osoby uvedené v § 21 byly včas informovány o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte, žáka nebo studenta

g.    zajišťuje spolupráci při uskutečňování programů zjišťování výsledků vzdělávání vyhlášených ministerstvem

h.    odpovídá za zajištění dohledu nad dětmi a nezletilými žáky ve škole a školském zařízení

ch.  ředitel školy zřizuje pedagogickou radu jako svůj poradní orgán, projednává s ním všechny zásadní pedagogické dokumenty a opatření týkající se vzdělávací činnosti školy. Při svém rozhodování ředitel školy k názorům pedagogické rady přihlédne. Pedagogickou radu tvoří všichni pedagogičtí pracovníci školy

i.    stanovuje organizaci a podmínky provozu školy a školského zařízení

j.    odpovídá za použití finančních prostředků státního rozpočtu přidělených podle § 160 až 163 v souladu s účelem, na který byly přiděleny

k.    předkládá rozbor hospodaření podle závazné osnovy a postupu stanoveného ministerstvem

Ředitelka školy a školského zařízení, které zřizuje stát, kraj, obec nebo svazek obcí, rozhoduje o právech a povinnostech v oblasti státní správy v těchto případech:

a.    přeřazení žáka nebo studenta do vyššího ročníku podle § 17 odst. 3 a povolení individuálního vzdělávacího plánu podle § 18

b.    přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání podle § 34 a ukončení předškolního vzdělávání podle § 35

c.    odkladu povinné školní docházky podle § 37

d.    převedení žáka do odpovídajícího ročníku základní školy podle § 39 odst. 2

e.    přijetí k základnímu vzdělávání podle § 46, přestupu žáka podle § 49 odst. 1 a převedení žáka do jiného vzdělávacího programu podle § 49 odst. 2, povolení pokračování v základním vzdělávání podle § 55 odst. 2

f.    opakování ročníku po splnění povinné školní docházky podle § 52 odst. 6, § 66 odst. 7 a § 97 odst. 8

g.    snížení nebo prominutí úplaty za poskytování vzdělávání a školských služeb podle § 123 odst. 4

h.    povolení a zrušení individuálního vzdělávání žáka podle § 41.