Koncepce rozvoje školy

Základní škola Nučice

Dlouhodobý plán

Koncepční záměry a úkoly v období 2018–2022

Oblast řízení a správy-zpracovat jasnou a reálnou koncepci rozvoje školy a strategii pro její naplnění, průběžně ji vyhodnocovat za účasti veřejnosti a zřizovatele, na základě zpětné vazby ji doplňovat,

– vytvořit účinný a srozumitelný systém autoevaluace školy,-vytvořit a udržovat na školevstřícný a respektující komunikační systém, zahrnující pedagogy, děti i rodiče a veřejnost,

– spolupracovat se zřizovatelem na kulturním životě a projektech obce,

– pracovat na tvorbě projektů k získání dotací z fondů EU (vybavenost školy, mezinárodní spolupráce, profil regionu),

– zlepšovat vybavení školy pro názornost a efektivitu výuky, aktualizovat učební pomůcky, doplňovat knihovnu, modernizovat vybavení jednotlivých součástí školy,

– zdokonalovat řídící činnost, zvyšovat aktivní podíl pracovníkůna řízení a zlepšování práce školy,

– hodnotit a inovovat strategie a plány pro realizaci ŠVP,

– zajistit podíl pracovníků na strategickém řízení a vlastním hodnocení školy, delegovat výkonné kompetence na co nejnižší úrovně řízení,

 – pravidelně vyhodnocovat personální rizika a přijímat opatření kjejich odstraňování, zejména voblasti odborné kvalifikace pedagogů a věkové struktury. Oblast vzdělávání-vytvořit srozumitelnou, zajímavou a reálnou vzdělávací nabídku, která bude věkově přiměřená,

 – věnovat pozornost rozvoji čtenářské, matematické a sociální gramotnosti,-zajistit rovnépříležitosti pro všechny děti, žáky,systematicky identifikovat individuální potřeby dětí při vzdělávání, spolupracovat s odbornými pracovišti,-vytvořit vlastní strategii práce s dětmi s potřebou podpůrných opatření, vyhodnocovat její účinnost,

 – zaměřit se na podporu funkčních gramotností u žáků, zejména ve čtenářské, matematické, sociální, přírodovědné, informační gramotnosti a ve schopnosti komunikace vcizích jazycích,-evidovat žáky spotřebou podpůrných opatření, zajišťovat jim účinnou individuální péči, vpřípadě nutnosti ve spolupráci sporadenským zařízením,

 – sledovat kvalitu práce pedagogických pracovníků a ovlivňovat její růst, uplatňovat ve výuce nové alternativní metody, smysluplně využívat a sledovat DVPP, zaměřovat samostudium pedagogů a vytvářet pro ně podmínky,

 – průběžně pracovat na inovacíchškolního vzdělávacího programu a na strategiích jeho rozvoje, na základě zkušeností pracovníků a požadavků rodičů, v závislosti na skladbě žáků, identifikovat a vyhodnocovat silné a slabé stránky školy,

 – systematicky hodnotit dosahované výsledky ve všech vzdělávacích oblastech a sledovat úspěšnost účastníků vzdělávání, výstupy pro hodnocení získávat zvíce zdrojů, analyzovat důvodyneprospěchu, zaměřit se na prevenci školní neúspěšnosti, zejména u žáků, kteří dlouhodobě vykazují vysokou míru neúspěšnosti,

 – výchovu ke zdraví zaměřit na rozvoj zdravých stravovacích návyků, pohybových dovedností a tělesné zdatnosti dětí a žáků, vrámci prevence se zaměřit na prevenci rizikového chování dětí a žáků (užívání návykových látek, šikana apod.).

– podporovat rozvoj vzdělávání v informační gramotnosti a jazykové gramotnosti, vyhodnocovat dosaženou úroveň a výsledky vzdělávání,

 – individuální přístup kdětem chápat jako soustavné získávání informací o výsledcích každého dítěte, jejich vyhodnocování a volbudalšíchpostupů, ověřování jejich účinnosti, Oblast sociální-vytvářet ve škole přátelskou atmosféru a ovzduší spolupráce, příjemnéhoa bezpečného prostředí pro děti, pracovníky školy a rodiči,

 – vytvářet systém efektivních opatření k prevenci všech forem rizikového chování,

 – vést dětikmorálním hodnotám a pozitivnímu vztahu ke světu, klidem a kpřírodě rozvíjet environmentální výchovu,

– dbát na součinnost rodiny a školy, usilovat o soulad ve výchovném působení, prohloubení zájmu rodičůo dění ve škole,-trvale posilovat pocit sounáležitosti se školou,

 – zohledňovat vnější prostředí (sociální, regionální),

 – odstraňovat sociální, zdravotní a bezpečnostní bariéry, -zpracovat a vyhodnocovat koncepci domácí přípravy, -školské poradenské pracoviště pro poskytování poradenskýchslužeb rodičům i žákům,

 – spolupracovat i s dalšími partnery při vytváření vzdělávací nabídky, zejména zájmové činnosti.Cíle-zpracovat konkrétně formulovanou vizi školy, se kterou se pedagogové, rodiče a zřizovatel ztotožní,

 – rozvoj podmínek ke vzdělávání –ekonomické zdroje, kulturnost a vybavenost prostředí, hygiena,

 – preventivně předcházet problémům pomocí neustálé údržby budovy školy,-zaměřit se na školu a její okolí zhlediska estetické výchovy,-usilovat o získání dalších finančních prostředků pomocí nejrůznějších projektů a grantů,

– zvýšit objem prostředků získaných vlastní hospodářskou činností a od sponzorů,

 – zvyšování kvalifikovanosti pedagogů, rozvoj pedagogických dovedností pedagogů a odborných znalostí pracovníků školy, využívání znalostí ze speciální pedagogiky,-rozvoj podpůrné, poradenské a konzultační činnosti školy žákům, zákonným zástupcům,

 – rozvoj týmové spolupráce a kolegiálních vztahů ve škole,

 – rozvoj informačního systému a prezentace školy, public relations. StrategieOblast pedagogická-systematicky budovat školní poradenské pracoviště, ve kterém budou působit výchovný poradce a školní metodik prevence, usilovat o zajištění odborných služeb dalšími pracovníky,-zajistit potřebné vzdělávání pracovníků tohoto poradenského pracoviště a metodickou podporu pedagogů, kteří se podílejí na vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, metodickou podporu výchovných poradců a školních metodiků prevence, asistentů pedagoga a dalších pedagogických i nepedagogických pracovníků, kteří se podílejí na zajišťování podpůrných opatření ve vzdělávání žáků,

 – posílit kvalitu poskytovaných poradenských služeb zejména zajišťováním součinnosti školských poradenských zařízení a školních poradenských pracovišť,-poradenské služby školy zaměřit zejména na poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření, prevenci školní neúspěšnosti, kariérové poradenství, podporu vzdělávání a začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami, podporu vzdělávání žáků nadaných, péči o žáky s výchovnýmiči vzdělávacími obtížemi, vytváření příznivého sociálního klimatu pro přijímání kulturních a jiných odlišností, včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů, předcházení všem formám rizikového chování, průběžné vyhodnocování účinnosti preventivních programů, metodickou podporu učitelům, spolupráci a komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci,

 – podporovat dovednost samostatné práce žáků, využívat ji jako východisko vzdělávání-vytvořit systém vedoucí k účinnější výchově v oblastech ekologie, rasové a náboženské snášenlivosti, xenofobie, úcty k lidem a k přírodě, k vytvářeným hodnotám,-vytvářet příznivouatmosféru, uplatňovat individuální přístupkodlišným potřebám každého dítěte, alternativní postupy,-zaměřovat se na sociální a osobnostní rozvoj dětí,tvořivost, samostatnost, sebevzdělávání, schopnost dialogu, -preventivně předcházet kázeňským problémům –vytipování problémových dětí, společné působení, včas informovat rodiče,-zaměřit se na prevenci rizikového chování,Oblast materiálně technická-každoročně určovat priority ve vybavování vsouladu shospodárným, účelným čerpáním rozpočtu, zkvalitňovat vybavení tříd,-ve škole vytvářet pozitivní klima vlastním prostředím, čistotou, estetickou úpravou prostor školy i okolí,-zajišťovat bezpečné prostředí pro vzdělávání a zdravý sociální, psychický i fyzický vývoj všech účastníků vzdělávání,-vytvořit bezpečné prostředí pro reálnou bezpečnost fyzických osob, jeho účinnost pravidelně prověřovat,

 – zajistit obnovu ICT vybavenosti,-získávání sponzorů na konkrétní akce školy, zvýšit podíl dalších osob na financování školy,-zaměřovat se na využívání nabízených možností, zejména EU fondů a projektů vyhlašovaných MŠMT.Oblast personální-zajistit plnou kvalifikovanost pedagogického týmu,-podporovat zapojení pedagogů do národních a mezinárodních projektů,-provádět systematické hodnocení práce pedagogů, zajišťovat jim zpětnou vazbu o kvalitě jejich práce, plánovat jejich profesní rozvoj,-podporovat aktivitu pedagogů v získávání a rozšiřování odborné kvalifikace,-promyšleně a rovnoměrně delegovat jednotlivé úkoly na zaměstnance, podněcovat jejich rozvoj,

– motivovat zaměstnance průhledným a jasným systémem vyplácení mimotarifních složek platu,možnostmi odborného rozvoje,-vypracovaný kontrolní systém uplatňovat ve všech oblastech činnosti školy,hodnotit profesionalitu přístupu zaměstnanců kplnění pracovních povinností, přístup kpotřebám rodičů a žáků, vzájemnou spolupráci pedagogů,

 – v systému odměňování podporovat realizaci ŠVP,-další vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřit na společné vzdělávání celého pedagogického týmu, dále se zaměřit na získávání oprávnění kvýkonu specializovaných činností. Oblast ekonomická-získávat a zvyšovat kladný hospodářský výsledek školy z obecní dotace a využívat ho pro rozvojové programy školy nebo pro fond odměn pracovníků školy,

 – spolupracovat s obcí při financování oprav budovy a zařízení školy,-zlepšení hospodářského výsledku využíváním prostor školy pro jiné účely (pronájem, kurzy).Oblast informačních systémů a kontaktů s veřejností-spolupráce s okolními školami, výměna zkušeností pedagogů, společné akce,

 – vytvořit pravidla pro efektivní komunikaci srodiči pro dosažení vyšší otevřenosti školy a maximální využití potenciálu rodičů pro chod školy,

 – identifikovat možné partnery pro zajištění provozu školy, analyzovat jejich možnosti, konzultovat snimi a využívat je vmaximální možné míře, -zajistit kvalitní a pestrou informovanost o vzdělávací nabídce školy, výšit počet příspěvků školy do obecního tisku (práce žáků, články pedagogů, školské rady)-prezentace školy, vytváření image,-stálá obnova a aktualizace internetových stránek školy,-vysoká věcná i formální úroveň výstupů ze školy (výroční zprávy, info vtisku, na internetu),-vytváření pozitivního obrazu o škole –prezentace školy, propagace vmédiích, akce pro pedagogy, akce pro širokou veřejnost.

 

V Nučicích 2. 1. 2019