Vážení rodiče,

v souvislosti s mimořádnou situací a vzhledem k Opatření MŠMT k zápisu do MŠ pro školní rok 2020/2021, (podrobnosti zde), které upřesňuje konání zápisů, proběhnou zápisy do ZŠ a  MŠ Nučice až na výjimky elektronicky.

Zápis do Mateřské školy proběhne od 2. května do 16. května 2020.

Aplikace s možností přihlášení dítěte do naší mateřské školy bude spuštěna od 20. dubna 2020 do 16. května 2020.

Přednost mají děti, trvale hlášené v obci Nučice.

Informativní schůzka zákonných zástupců, pedagogů a vedení školy proběhne v posledním týdnu v srpnu.

Podrobnosti o dalších postupech při zápisu do MŠ

Postup pro elektronické přihlášení dítěte do MŠ:

https://elektronickypredzapis.cz/

Podle Občanského zákoníku by měli být oba zákonní zástupci v tzv. vzájemné shodě při tak důležitém kroku jako je přihlášení dítěte do školy. Z toho jako škola vycházíme. Takže je žádost platná i s jedním podpisem a vše je plně v zodpovědnosti zákonného zástupce, který žádost za dítě podává.

 • vyplněnou žádost o přijetí dítěte do MŠ společně s čestným prohlášením, kopií očkovacího průkazu a kopii rodného listu odevzdáte od 2.5.2020 do 16.5.2020 do školy následujícím způsobem:
  • osobně do schránky školy (na budově družiny vedle nástěnky u vstupní branky do areálu školy)
  • poštou na adresu školy: Základní škola a Mateřská škola Nučice, Kubrova 136, 252 16 Nučice
  • mailem (PDF s elektronickým podpisem) na adresu vankova@zs-nucice.cz
  • datovou schránkou: ppjjhzi
  • pokud nelze doručit výše zmíněnými způsoby je možné osobní podání po telefonické domluvě
 • Škola na základě zaslané žádosti od 1.června do 16. června 2020 zveřejní na svých webových stránkách a na nástěnce u školy seznam přijatých dětí pod jejich registračním číslem. Rozhodnutí nabývá plné moci po 15 dnech. Rozhodnutí o přijetí bude v písemné podobě založeno do spisu ve škole.

Další možné otázky k zápisu:

 • Zákonný zástupce dítěte se žádostí dodá prostou kopii rodného listu dítěte
 • Podmínkou přijetí dítěte je, aby se přihlašované dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním a mělo doklad, že je imunní proti nákaze, nebo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (§ 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví). Tato podmínka se nevztahuje na dítě, které se hlásí k povinnému předškolnímu vzdělávání nebo má odklad školní docházky. V současné situaci nenavštěvujte dětského lékaře. Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce prohlásí, že dítě je řádně očkováno (čestné prohlášení), které doloží společně s prostou kopií očkovacího průkazu dítěte.
 • Na stránkách školy jsou uveřejněna „Kritéria pro přijetí do MŠ“, která budou použita, pokud zájem o místa v MŠ překročí kapacitu školy.

 

Poučení pro všechny žadatele:
Zákonný zástupce – žadatel o přijetí má právo v průběhu správního řízení nahlédnout do spisu (podle §38 správního řádu), který je veden o jeho dítěti, a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.
Nahlédnout do spisu je možné v kanceláři ředitele školy od 17. května 2020 po telefonické dohodě).

Pokud si nevíte rady s vyplněním žádosti, nemáte internet apod. kontaktujte nás telefonicky na čísle:  724 762 873, nebo mailem schneider@zs-nucice.cz a my se Vám ozveme.

 

Kritéria pro přijímání dětí do mateřské školy

v Základní škole a Mateřské škole Nučice, okres Praha – západ

 1. Do mateřské školy se přednostně přijímají děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné s místem trvalého pobytu ve školském obvodu (s místem trvalého pobytu trvalým pobytem v obci Nučice)

(zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) – § 34a odst. 2 a § 179 odst. 2)

 1. Do mateřské školy se dále přijímají děti s místem trvalého pobytu na území obce, která školu zřizuje (s místem trvalého pobytu trvalým pobytem v obci Nučice)

(zákon č. 128/2000 Sb., o obcích – § 2 odst. 2 a § 35 odst. 2)

 1. Do mateřské školy se dále přijímají děti s místem trvalého pobytu na území obce, která školu zřizuje (s místem trvalého pobytu trvalým pobytem v obci Nučice) podle věku (od nejstarších po nejmladší)

(zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) – § 4, § 5, § 33)

 1. Do mateřské školy se dále přijímají děti s trvalým pobytem v jiných obcích podle věku od nejstarších po nejmladší.

 

Pořadí přijímaných dětí se stanovuje v souladu s pořadím splnění podmínek od 1. bodu k 4. bodu.

O přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy, který při tom přihlíží ke kapacitě školy a jednotlivých tříd.

Další ustanovení:

 1. O přijetí dětí rozhoduje ředitel školy, a to v rámci správního rozhodování (§165 odst. 2).
 2. Přijímáme zpravidla děti 3-leté.
 3. Mimo termín řádného zápisu budou děti přijímány pouze v případě volné kapacity.
 4. Nepřijetí dětí z jiných než kapacitních důvodů
  1. Dítě se zdravotním postižením, jehož přijetí nedoporučilo školské poradenské zařízení, popřípadě praktický lékař pro děti a dorost.
  2. Dítě, které se nepodrobilo pravidelným stanoveným očkováním nebo nemá doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (§50 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů).
  3. Důvodem pro nepřijetí dítěte bez dalšího posuzování je uvedení nepravdivého údaje nebo prohlášení ke kterémukoliv z hodnotících kritérií.
  4. Děti jsou přijímány na zkušební dobu 3 měsíců, která slouží k ověření schopnosti dítěte pobývat v kolektivu.