Vážení rodiče,

vzhledem k plánovanému znovuotevření mateřské školy k 18. 5. Vám přinášíme podrobné informace, abychom společně připravili funkční a zároveň pro nás pro všechny co nejbezpečnější zázemí.

Chtěli bychom Vás požádat o vyplnění dotazníku, abychom získali počty dětí, které začnou do MŠ znovu docházet a mohli připravit zázemí školky. Dotazník v příloze pošlete vyplněný paní učitelce té třídy, do které dochází Vaše dítě nebo doneste do schránky umístěné na budově družiny do 10.5. 2020.  Moc Vás prosíme o včasné vyplnění dotazníku. Podle počtu přihlášených dětí budou vytvořeny skupiny dětí, které budou pevně dané po celou dobu docházky, děti se ve skupinách nesmí míchat, z tohoto důvodu bude upraven provoz MŠ od 7:30 – 16:00

Cesta do mateřské školy a z mateřské školy

Na děti i doprovod se vztahují pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:

 • Zakrytí úst a nosu rouškou při předávání a vyzvedávání dětí
 • Minimalizovat shromažďování rodičů před školkou, dodržovat odstupy 2 metry mezi rodiči jednotlivých dětí
 • Pověřený pedagogický pracovník MŠ přebere dítě u vchodu MŠ a bez další účasti rodičů je odvede do třídy, stejně to bude fungovat při vyzvedávání dětí rodiči
 • Dítě při vstupu do MŠ použije na ruce dezinfekční přípravek s virucidním účinkem, který bude umístěn ve vestibulu MŠ
 • Předškolního vzdělávání se mohou účastnit pouze děti bez příznaku jakéhokoliv onemocnění (kašel, rýma, zvýšená teplota….) učitelkou při vstupu bude denně prováděn ranní filtr – měření teploty a kontrola zdraví dětí )

Při podezření na možné příznaky COVID-19

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota (37,5 st.), kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školky vstoupit.

Pokud dítě vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce dítěte s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte. O podezření informuje škola spádovou hygienickou stanici. Ostatní děti je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit aktivitu na pobyt venku, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného dítěte.

V prostorách mateřské školy a venku

 • Dítě si při příchodu do své šatny sundá roušku, protože děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školky nosit nemusí
 • Přesto bude mít každé dítě s sebou na den 2 roušky a sáček na uložení roušek
 • Aktivity se budou organizovat tak, aby bylo možné větší než obvyklou část dne strávit venku v areálu MŠ
 • Pro pobyt venku se smí využít pouze areál MŠ, včetně zahrady, nádvoří, hřiště školy
 • Venkovní prostor bude vždy rozdělen pro jednotlivé třídy dětí, které se nesmí mísit
 • Ve třídách se musí často větrat
 • V umývárně dětí bude pedagog dohlížet na zvýšenou osobní hygienu dětí, důkladné mytí rukou, děti budou mít dostatečné množství mycích prostředků s virucidním účinkem, jednorázové papírové ručníky
 • Nebude povoleno čistění zubů, aby nedošlo k záměně hygienických potřeb
 • Dítě musí mít podepsaný plastový hrnek, zákaz nošení jakýchkoliv hraček z domova

 

Pravidla stravování dětí MŠ

 • Stravování dětí bude probíhat běžnou formou- svačina, oběd, svačina
 • Před zahájením stravování si vždy děti umyjí ruce
 • Při vydávání jídel je nutné zvýšenou měrou dodržovat běžná hygienická pravidla

 

Osoby s rizikovými faktory

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

 1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
 2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
 3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
  1. Porucha imunitního systému, např. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
  2. b) při protinádorové léčbě,
  3. c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
  4. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
  5. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
  6. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
  7. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

Co dělat v případě, že dítě patří do rizikové skupiny

Do rizikové skupiny patří dítě, které osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.

Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud dítě patří do rizikové skupiny a rozhodli o účasti dítěte v mateřské škole s tímto vědomím.

Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce dítěte tato prohlášení, která je možné podepsat před vstupem do školy:

 • písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví a
 • písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).

Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude dítěti vstup do mateřské školy umožněn.

 

Přílohy:

Čestné prohlášení o bezinfekčnosti a seznámení s vymezením rizikových skupin:

příloha_čestné_prohlášení (1)

Dotazník:

Docházka do MŠ od 18.5.2020