Vážení rodiče,

uvádíme základní informace k částečnému otevření základní školy pro žáky 1. stupně od 25.5. a žáky devátých ročníků od 12.5., připravujících se na přijímací zkoušky. 

Podrobné informace jsou k dispozici v manuálech, které vydalo MŠMT: http://www.msmt.cz/soubor-hygienickych-pokynu-pro-ms-zs-a-ss

Základní školy zajišťují vzdělávací aktivity dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a rozhodnutí vlády ČR.

Žádáme zákonné zástupce žáků, aby vyjádřili zájem o docházku do školy (vyplnili dotazník – na konci tohoto mailu – a poslali jej na adresu Vašeho třídního učitele prijmeni@zs-nucice.cz , nebo jej vložili do schránky školy u vstupu do areálu školy); v případě žáků 1. stupně nejpozději do pondělí 18. 5. 2020; vzhledem k organizaci pobytu ve škole (určení počtu skupin a jejich složení), žádáme o Vaše vyjádření co nejdříve respektive do 11.5.

V případě žáků 9. ročníku do čtvrtka 7. 5. 2020.

Předpokládáme otevření 4 – 6 skupin. Bude-li zájem o přítomnost žáků přesahovat organizační, technické nebo personální možnosti školy, rozhodne ředitel školy o přijetí žáků do skupiny na základě žádostí zákonných zástupců podle těchto kritérií:

Skupiny se naplňují do maximálního počtu 15 žáků.

Přednost mají žáci nižších ročníků.

Při překročení maximální kapacity rozhoduje los.

U žáků 9. ročníků, kteří se připravují na přijímací zkoušky, předpokládáme otevření jedné nebo dvou skupin, s tím, že jsme schopni uspokojit zájem všech žáků.

Organizace vzdělávání:

Základem zůstává dálková forma vzdělávání. Účast ve škole slouží pouze jako její doplněk. Žáci v zásadě pod vedením učitele, asistenta pedagoga nebo vychovatele plní úkoly plynoucí ze zadání učitele v rámci dálkového vzdělávání.

Skupiny jsou vytvořeny na počátku aktivit v květnu (včetně učitele, asistenta pedagoga nebo vychovatele) a dále je není možno měnit.

Skupiny na 1. stupni ZŠ začínají svou činnost denně od 7,30 do 8,30. Některé skupiny končí svou činnost po obědě, některé pokračují i odpoledne. Ukončení odpolední části nejpozději v 16,00. V dopolední části mohou vzdělávací a výchovnou činnost ve skupině zajistit i vychovatelé nebo asistenti pedagoga. Odpolední výchovnou a vzdělávací činnost zajišťují přednostně vychovatelé. Skupiny mohou být tvořeny i z žáků více ročníků.

Úplaty za školské služby poskytované za běžných podmínek ve školní družině se v tomto případě nehradí (nejedná se o školní družinu). Pro zařazení žáka do skupiny není rozhodující, zda je za běžné situace zapsán do školní družiny. Poplatek za školní stravování je hrazen standardně.

Skupiny žáků 9. ročníků začínají svou činnost v úterý a ve čtvrtek od 9,00 do 9,15 a ukončují ji od 11,00 – 11,15. Poté mohou odcházet na oběd a domů.

Budou dvě vyučovací hodiny, jedna Matematika, jedna Český jazyk. Skupiny vedou učitelé Matematiky a Českého jazyka. Cílem je příprava na přijímací zkoušky. Pokračuje dálkové vzdělávání podle stávajících pravidel.

Žáci budou rozděleni do skupin podle jejich počtu v pátek 8.5., rodičům bude sděleno mailem. Vzhledem k počtu přihlášených dětí může dojít k drobným organizačním změnám.

 

Pohyb žáků v základní škole se řídí těmito principy:

Cesta do školy a ze školy

Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:

Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“).1, 2

Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti).

 

Příchod ke škole a pohyb před školou

Pohyb žáků před vstupem do školy organizuje škola podle těchto principů:

Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti).

Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu.2

Žáky před školou vyzvedává pověřený pedagogický pracovník, který žáky organizuje do skupiny a vyzvedává je a odchází s nimi do třídy. Provádí zdravotní filtr – kontroluje zdraví žáků a měří jim teplotu.

Při podezření na možné příznaky COVID-19

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota (37,5 st.), kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.

Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka. O podezření informuje škola spádovou hygienickou stanici. Ostatní žáky je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit aktivitu na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného žáka.

 

Skupiny žáků budou přicházet do školy podle harmonogramu (bude zveřejněn po zjištění skutečného počtu žáků po 15.5.) v desetiminutových odstupech od 7,30 do 8,30. Prosíme rodiče i žáky, aby tento harmonogram dodržovali. I ukončení dopolední části výuky, pobyt venku o přestávkách a odchod na oběd bude postupný podle harmonogramu.

Cílem je zajistit, aby se před školou netvořily velké skupiny dětí, a aby nedocházelo ke kontaktu skupin.

 

Harmonogram pro žáky 9. ročníků: úterý a čtvrtek.

1.skupina            příchod v 9,00   Mgr. Pokorná a Mgr. Míková                     odchod 11,00 Mgr. Mrázek
skupina pracuje v učebně 9. třídy

2.skupina            příchod v 9,15   Mgr. Mrázek                     odchod 11,15 Mgr. Pokorná a Mgr. Míková
skupina pracuje v učebně 7. třídy

 

Vstup do budovy školy nebo školského zařízení

Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.

Pedagogové odvedou žáky do tříd po skupinách, aby nedocházelo ke kontaktu mezi skupinami.

Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.

Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.

Žáci se mohou pohybovat pouze ve své třídě, šatně, na své toaletě a chodbě a v jídelně. Pod vedením učitele přichází a odchází ze školy.

Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.

Při přesunech je vhodné dodržení odstupů 2 metry vždy, když je to možné (nejméně 1,5 metru).

Dezinfekční prostředky na ruce jsou přidělovány do tříd, jsou umístěny při vstupu do školy a jídelny a žáci jsou povinni je používat.

Časté větrání je zásadním preventivním faktorem (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 min).

Neprodleně po přezutí, popřípadě po příchodu do třídy, musí každý použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem).

O nošení roušek v průběhu pobytu ve třídě rozhoduje vyučující.

V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě.

 

Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku.

Škola vede evidenci o docházce žáků do školy. V případě nepřítomnosti žáka delší než 3 dny, žádá škola informaci od zákonného zástupce o důvodech nepřítomnosti a o tom, zda bude žák nadále do skupiny docházet. Absence se nezapočítává do absence uváděné na vysvědčení žáka.

 

Pravidla pro poskytování školního stravování v zařízení školního stravování

 • Školní stravování probíhá po skončení dopolední části pobytu ve škole a řídí se harmonogramem.
 • Pokrmy vydává personál včetně čistých příborů. Strávníci si sami jídlo a pití nenabírají a neberou si ani příbory.
 • V jídelně se při výdeji jídla nesmí potkávat žáci z různých skupin žáků. Při stravování jsou zajištěny obvyklé rozestupy jako ve třídě. A dále je nutné zajistit rozestupy mezi jednotlivými skupinami.
 • Rouška se odkládá pouze při samotné konzumaci jídla a pití, a to do vlastního sáčku.
 • Před vstupem do jídelny si každý žák umyje ruce či použije dezinfekci na ruce.
 • Jinak se dodržují zvýšenou měrou běžná hygienická pravidla.

 

Osoby s rizikovými faktory

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

 1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
 2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
 3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
 4. Porucha imunitního systému, např. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
 5. b) při protinádorové léčbě,
 6. c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
 7. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
 8. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
 9. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
 10. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

Co dělat v případě, že žák patří do rizikové skupiny

Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.

Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.

Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka tato prohlášení (v přílohách), která je možné podepsat před vstupem do školy:

písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví, a

písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).

Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.

 

Přílohy:

Čestné prohlášení a informace o rizikových skupinách  příloha_čestné_prohlášení (1)

Dotazník – žádost o přijetí

Dotazník pro 1. stupeň: prosím vyplňte, nehodící se škrtněte.

Jméno žáka/žákyně:

Žádám o přijetí mého dítěte do pracovní skupiny v rámci částečného otevření škol v období od 25. května – do 30. června 2020.

Žádám o zajištění:

Dopolední účasti ve škole.           Od 7,30 – 8,30 do 12,00 – 14,00 (podle skupiny, bude upřesněno po ustavení skupin, žáci, kteří nepůjdou na oběd, budou odcházet dříve)

Stravování od 12,00 do 14,00 –(podle skupiny, bude upřesněno po ustavení skupin)

Odpolední účasti ve škole – nejpozději do 16. hodin.

Dítě si vyzvednu/ bude odcházet samo  v pondělí v …., v úterý…., ve středu …., ve čtvrtek…., v pátek ….

 

 

 

 

 

Dotazník pro 9. ročník:

Jméno žáka/žákyně:

Žádám o přijetí mého dítěte do pracovní skupiny v rámci částečného otevření škol v období od 11. května do přijímacích zkoušek, resp. do 30. června 2020.

Žádám o zajištění:

Dopolední účasti ve škole v úterý a ve čtvrtek od 9,00 – 9,15 do 11,00 – 11,15.

Stravování v úterý a ve čtvrtek od 11,00 do 11,30.

 

 

 

Podle počtu přihlášených dětí může dojít k drobným organizačním změnám, o nichž budou rodiče a žáci informováni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vážení rodiče,

v tuto chvíli zpracováváme podklady z MŠMT (podrobněji zde:  http://www.msmt.cz/harmonogram-uvolnovani-opatreni-v-oblasti-skolstvi) a čekáme na podrobnější metodiku a pokyny.

Podrobné informace zveřejníme v pondělí 4.5. odpoledne.

Zatím vycházíme z toho, že:
Od 25. května bude možná osobní přítomnost žáků prvních stupňů základních škol na vzdělávacích aktivitách formou školních skupin. Účast žáků však nebude povinná. V rámci ochrany rizikových skupin pedagogických i nepedagogických pracovníků, ale stejně tak žáků a jejich rodinných příslušníků bude i nadále pokračovat distanční výuka.

 • Doporučený počet žáků ve školní skupině bude 15 a bude možné jej dle místních podmínek navýšit, musí však být splněna podmínka jedno dítě v lavici.
 • Složení skupin bude neměnné a dítě tedy nebude moci skupiny měnit. Vzájemný kontakt skupin bude omezený.
 • Školní družiny, školní kluby ani zájmové kroužky nad rámec jedné skupiny povoleny nebudou.
 • Tělesná výchova bude zakázána.
 • Co se týče jídelen, jejich otevření bude podmíněno aktuální epidemiologické situaci a místních podmínek, zejména pak možnosti oddělení jednotlivých skupin.
 • V průběhu vyučování bude sice doporučeno nošení roušky, nicméně vyučující bude moci o jejím nošení rozhodnout dle potřeby. Při skupinové práci a aktivit ve vzájemné blízkosti, ale stejně tak mimo třídu a ve společných prostorách škol budou roušky povinné.

Podle podobných pravidel se budou posuzovat i MŠ.

Předpokládáme tedy, že MŠ  a 1. stupeň ZŠ v naší škole budou v omezeném režimu otevřeny od 25. května, za dodržení podmínek, které zatím přesně neznáme (15. členné skupiny, přísný zdravotní filtr – příznaky nemoci, měření teploty, ochrana rizikových skupin (čestné prohlášení), pravidla pro nošení roušek…).

Účast ve škole a školce bude nepovinná. Během dubna – května budeme zjišťovat, kteří rodiče budou mít o tuto formu docházky do školy zájem.

Souběžně bude probíhat dálkové vzdělávání jako v současné době.

Pokud to epidemiologická situace dovolí, počítá se v červnu také s možností konzultací či občasných vzdělávacích aktivit pro žáky 2. stupňů ZŠ.

V červnu se také předpokládá realizace jednotných i školních přijímacích zkoušek ke vzdělávání ve středních školách.

Podrobné informace o organizaci budeme zveřejňovat postupně v závislosti na rozhodnutích a doporučeních vlády, MŠMT a dalších orgánů.