Platby za školské služby v ZŠ a MŠ

Platby stravného, úplaty za vzdělávání ( školné ), kroužky, třídní fondy a školy v přírodě.

Vzhledem k přerušení provozu ZŠ od 11.3.2020 nebudeme za březen vybírat poplatek za školní družinu. Případné přeplatky budou převedeny do dalších měsíců, stejně tak přeplatek za stravné.

Vzhledem k přerušení provozu  MŠ od 16. 3. 2020 bude v souladu s vyhláškou č. 14 / 2005 Sb. o předškolním vzdělávání za březen snížena poměrná část platby školného (v březnu  na 300,-).  Přeplatek, který Vám tím vznikne, bude převeden do dalšího měsíce, stejně tak přeplatek za stravné.

Vzhledem k tomu, že zatím nejsme schopni odhadnout vývoj situace, záleží na Vás, zda vyčkáte s platbami na duben nebo ponecháte trvalé příkazy  k platbám v platnosti. Veškeré přeplatky budou řádně vyúčtovány a převedeny do dalšího měsíce.

U zájmových kroužků Vám bude vrácena poměrná část. Budou se vracet i přeplatky za třídní fondy.

Platby za školy v přírodě  3.A – 4., 5.B – a 9. třídy  řešíme, snažíme se minimalizovat případné stornopoplatky, zatím neumíme říci, zda se tyto školy v přírodě budou konat. Záleží na vývoji situace.

Školy v přírodě ostatních tříd pravděpodobně neproběhnou v letním termínu a budou přesunuty na podzim, podle možností ubytovatelů.

Informace budeme v průběhu času zpřesňovat.

Děkujeme za pochopení.

Organizační opatření a pokyny k nařízení Ministerstva zdravotnictví k zákazu fyzické přítomnosti žáků na vzdělávání v základní škole.  

Organizační opatření a pokyny k nařízení Ministerstva zdravotnictví k zákazu fyzické přítomnosti žáků na vzdělávání v základní škole.

 Fyzická účast žáků na vzdělávání v základní škole je od 11.3. do odvolání zakázána.

Vzhledem k charakteru opatření nebude do odvolání v provozu školní jídelna ani školní kuchyně a jídelna. Odhlášení dětí ze stravování a pobytu v družině proběhlo automaticky. Zrušeny jsou rovněž všechny aktivity dětí ve škole – kroužky, sportovní kluby, doučování, ZUŠ…

Provoz mateřské školy probíhá bez omezení. Svačiny a obědy jsou zajištěny standardním způsobem. Pokud bude výrazně méně dětí, je možné spojit třídy. Omluvy a odhlašování obědů bude probíhat standardním způsobem. Omluvou dítěte je samozřejmě současná výjimečná situace.

Žákům základní školy budou denně předávány domácí úkoly takto:

Jednotliví učitelé podle rozvrhu (bez TV, PČ, HV, VV, Praktik, Spotr. her a Informatiky) zapíší zadání domácích úkolů do Bakaláře. Pokud úkol bude obsahovat přílohu (power point zápis, pracovní list…), předají ji třídnímu učiteli a ten do 10,00 každého dne přepošle toto zadání domácího úkolů žákům své třídy.

Pokud bude možné vypracovat a odeslat hotový úkol elektronicky, žáci nebo jejich rodiče tak učiní. Vypracované úkoly si žáci shromažďují a odevzdají je učitelům po návratu do školy.

Učitelé jsou poučeni, aby úkoly nebyly dlouhé a složité a aby se zaměřovaly především na opakování a procvičování nebo získávání a třídění informací.

Nejasnosti je možné řešit s učiteli mailem nebo telefonicky. Ředitel školy nebo zástupkyně ředitele jsou přítomni ve škole a i s nimi je možné komunikovat i mailem a telefonem.

Učitelé připravují úkoly ve spolupráci s asistenty pedagoga a svými kolegy, ve škole se z těchto důvodů několikrát týdně schází.

Prosíme o zpětnou vazbu s upozorněním na problémy či nefunkčnost systému.

Pokud někdo nemá přístup k internetu, nebo nedokáže otevřít úkoly a přílohy přílohy, či máte jiné problémy, kontaktujte učitele nebo vedení školy. V papírové podobě jsou zadání úkolů a přílohy k nim k dispozici po domluvě ve škole.

Ošetřovné. Pokud v souvislosti s opatřením Ministerstva zdravotnictví bude muset rodič pečovat o dítě mladší 10 let, pak zaměstnavatel je povinen omluvit jeho nepřítomnost v práci po dobu, kdy pečuje o dítě mladší 10 let.
Zaměstnanec – rodič má nárok na ošetřovné, pokud žije s dítětem ve společné domácnosti. Rodiče se mohou v péči o dítě vystřídat.
Podrobnosti jsou k dispozici na https://www.cssz.cz/documents/20143/157311/Karantena_a_osetrovne.pdf

Formulář, který potvrzuje škola, je možné stáhnout zde: https://www.cssz.cz/documents/20143/157311/89_628_5.pdf
Kontaktujte prosím ředitele školy nebo zástupkyni ředitele. Stačí i poslat mail na adresu schneider@zs-nucice.cz a ředitel školy Vám zašle obratem předvyplněnou žádost elektronicky podepsanou zpět obratem.

Situace je pro nás všechny nová, informace budeme postupně zpřesňovat nebo upravovat.

Informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy si můžete prohlédnout zde: http://www.msmt.cz/informace-k-mimoradnemu-opatreni-ministerstva-zdravotnictvi.

Hlavním cílem je snížení rizika rozvoje nákazy a ochrana zdraví žáků. Děkujeme všem, kteří se to snaží pochopit a snaží se nám pomoci tuto neobvyklou situaci řešit.

 

PaedDr., Mgr. Pavel Schneider
ředitel školy

Doplnění údajů o prevenci onemocnění koronavirem

Vážení rodiče, žáci školy a další,

zítra se po prázdninách otevírá škola a pokračuje provoz školky.
Prosíme rodiče, jejichž děti se vrátily po 7.3. z Itálie a dalších rizikových oblastí nebo se na nich projevují známky nemoci, aby je nechali (v souladu s nařízením vlády) dalších 14 dní doma v povinné karanténě, sdělili tuto věc třídnímu učiteli a domluvili se na zadání úkolů po dobu nepřítomnosti dítěte.
Zároveň žádáme rodiče dětí, které se z těchto oblastí vrátily před vládou určeným termínem 7.3., aby zvážili možnost rovněž z preventivních důvodů ponechat děti doma.

Pracovníci školy budou,tak jako při běžném onemocnění žáků, sledovat stav žáků a při zjevných příznacích nemoci budou děti izolovat a informovat rodiče.

Dítě ze školy omlouvá rodič, a škola bude i vzhledem k probíhající situaci, žáky omlouvat a zajišťovat zadávání a kontrolování úkolů.

Další opatření budeme připravovat a zveřejňovat v příštích dnech i v závislosti na vývoji situace.

Děkuji za spolupráci, v případě nejasností samozřejmě pište, volejte.

PaedDr. , Mgr. Pavel Schneider
ředitel školy

Pravidla týkající se cestování do/ze zahraničí

Automatická karanténa pro osoby cestující z Itálie:

Ministerstvo zdravotnictví přijalo opatření, kterým nařizuje všem osobám s trvalým pobytem v ČR, které se navrátí od 7. března z Itálie (z jakéhokoliv regionu), aby se dálkově – např. telefonicky spojili se svým obvodním lékařem. Pokud jej nemají, tak s jakýmkoliv praktickým lékařem. Tento lékař pak bez dalšího – automaticky – rozhodne o nařízení karantény v délce 14 dnů. Více: http://mzcr.cz/dokumenty/ministerstvo-zdravotnictvi-vydalo-mimoradne-opatreni-tykajici-se-karanteny-obcan_18653_4107_1.html

Pokud by škola měla poznatky o tom, že se některé dítě nebo žák nebo některý zaměstnanec navrátil po 7. březnu z Itálie a není v karanténě, pak doporučujeme oddělit tuto osobu od ostatních a spojit se s krajskou hygienickou stanicí.

V souvislosti s tímto opatřením doporučujeme Ministerstvo zahraničních věcí necestovat na území Itálie, viz AKTUÁLNÍ DOPORUČENÍ MZV ZDE.
 

Co dělat, když přicestuji z oblastí zasažených koronavirem mimo Itálii?

Ministerstvo zdravotnictví doporučuje cestovatelům, aby v následujících 14 dnech po opuštění regionu sledovali svůj zdravotní stav se zaměřením se na příznaky počínajícího respiračního onemocnění (především horečka nad 38 st. C, dýchací obtíže). V případě výskytu výše uvedených příznaků respiračního onemocnění zůstaňte doma, omezte kontakt s ostatními osobami a telefonicky kontaktujte svého lékaře, který bude organizovat další poskytovaní zdravotní péče ve spolupráci krajskou hygienickou stanicí. Zdroj: http://www.mzcr.cz/dokumenty/koronavirus-2019-ncov-informace-pro-obcany_18432_4122_1.html


Doporučujeme dodržovat doporučení Ministerstva zahraničních věcí k cestování do zahraničí.

Web Ministerstva zahraničních věcí: https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/index.html

Aktuální doporučení pro mezinárodní studijní programy naleznete ZDE.

Informace o preventivních opatřeních proti rozšíření nákazy onemocnění koronaviru COVID-19.

Vážení rodiče, žáci, pracovníci a přátelé školy,

Předáváme Vám základní informace o preventivních opatřeních proti rozšíření nákazy onemocnění koronaviru COVID-19.

V průběhu prázdnin byla škola pečlivě uklizena i za použití dezinfekčních prostředků.
V pondělí ráno budou žáci školy poučeni o pravidlech hygieny a chování vzhledem k prevenci onemocnění.
Doplnili jsme mýdlo a papírové kapesníčky a vyzveme žáky k jejich pravidelnému a pečlivému používání. Objednali jsme dezinfekční prostředky na mytí rukou, i přes problémy s dodávkami těchto prostředků, máme přislíbeno jejich dodání v pondělí.

Další informace je možné získat na doporučených stránkách dle doporučení MŠMT:
http://www.msmt.cz/doporuceni-pro-skoly-ke-koronaviru

http://www.msmt.cz/informace-pro-skoly-ke-koronaviru

Předáváme Vám usnesení Bezpečnostní rady Středočeského kraje, ze dne 3.3.2020  a prosíme o dodržení popsaných postupů.
Prosíme především o dodržení doporučení v zájmu bezpečnosti všech, rodičům žáků, kteří se vrací z rizikových oblastí z lyžařských výcviků i jiných cest, aby informovali o této skutečnosti vedení školy a při známkách změny zdravotního stavu zůstali preventivně doma.

Celý text usnesení zde: Usneseni_BRK_koronavir_doporuceni

 Bezpečnostní rada Středočeského kraje:

 1. Bere na vědomí podanou informaci k aktuálnímu vývoji situace ohledně onemocnění koronaviru COVID-19 v ČR a připravenosti kraje na možné rozšíření nákazy v území.
 2. Zdravotní péče je v případě rozšíření nákazy naprosto klíčová. K zajištění chodu zdravotnických zařízení, zdravotnické záchranné služby a oblastních nemocnic bezodkladně přijímat veškerá potřebná opatření směřující k ochraně zdravotního personálu a vybavení ochrannými pomůckami.
 3. Bezpečnostní rada Středočeského kraje doporučuje:
  1. občanům, necestovat do italských regionů Emilia-Romagna, Lombardie, Piemont, Benátsko a do dalších oblastí zasažených nákazou, pokud to není nezbytně nutné,
  2. důrazně doporučuje cestovatelům, kteří pobývali v období od února 2020 v Číně, Hong Kongu, Iránu, Japonsku, Singapuru, Jižní Koreji a v Itálii (regiony Emilia-Romagna, Lombardie, Piemont, Benátsko), tedy oblastí s vysokým počtem onemocnění vyvolaných novým koronavirem, aby v následujících 14 dnech po návratu z těchto oblastí telefonicky kontaktovali územní pracoviště Krajské hygienické stanice Středočeského kraje dle místa svého bydliště (www.khsstc.cz), zůstali doma a sledovali svůj zdravotní stav se zaměřením na příznaky počínajícího respiračního onemocnění (především horečka nad 38 stupňůC, dýchací obtíže). V případě výskytu výše uvedených příznaků omezili kontakt s ostatními osobami, kontaktovali telefonicky svého praktického lékaře.
  3. důsledně dodržovat základní hygienické návyky a osobní hygienu (respirační hygiena, časté mytí rukou mýdlem a teplou vodou) a používání dezinfekčních prostředků s plně virucidním účinkem jako nástroje ochrany proti šíření infekce v populaci,
  4. v zájmu bezpečnosti všech, rodičům žáků, kteří se vrací z rizikových oblastí z lyžařských výcviků i jiných cest, aby informovali o této skutečnosti vedení školy a při známkách změny zdravotního stavu zůstali preventivně doma.

Vyzývá občany, aby nenavštěvovali své příbuzné či známé ve zdravotnických zařízeních či zařízeních sociálních služeb, v léčebnách dlouhodobě nemocných či v domovech seniorů pokud u sebe pozorují příznaky respiračního onemocnění (horečka, kašel, dýchací obtíže).

Sděluje, že pro dotazy občanů je u Krajské hygienické stanice zřízena e-mailová adresa vnn@khsstc.cz a poradenská infolinka na telefonním čísle 771 137 070, která je v provozu od 9:00 – 19:00. Další telefonní linka 736 521 357 funguje od 7:00 – 9:00 a od 19:00 do 22 hodin. V pracovní době lze využít telefonní čísla na územní pracoviště Krajské hygienické stanice Středočeského kraje, kde je možné se dle bydliště obrátit na pracovnice protiepidemických oddělení jednotlivých územních pracovišť.

Na závěr přidáváme doporučení MZdr jak se chránit proti nákaze: http://www.mzcr.cz/

Jak se proti nákaze COVID-19 preventivě chránit?

Důležité je postupovat tak, jako při klasickém respiračním onemocnění:

 • vyhýbat se těm, kdo jsou zjevně nemocní
 • dodržovat základní hygienická pravidla
 • používat například i dezinfekci, pokud jsme v kontaktu s lidmi, kteří trpí akutními respiračními potížemi
 • nezdržovat se v místech s vyšší koncentrací osob
 • jedinci, kteří trpí respiračním onemocněním by měli dodržovat pravidla respirační hygieny – tj. při kýchání a kašlání řádně užívat, nejlépe jednorázové, kapesníky, při kašlání a kýchání si zakrývat ústa paží/rukávem, nikoliv rukou! (kapénky se pak mohou přenést dál)
 • důsledně chránit by se měli také zdravotníci, kteří přicházejí s pacienty nejvíce do styku

Děkuji za spolupráci

PaedDr., Mgr. Pavel Schneider
ředitel ZŠ a MŠ Nučice