Podrobnosti o zápisu do MŠ

Vážení rodiče,

v souvislosti s mimořádnou situací a vzhledem k Opatření MŠMT k zápisu do MŠ pro školní rok 2020/2021, (podrobnosti zde), které upřesňuje konání zápisů, proběhnou zápisy do ZŠ a  MŠ Nučice až na výjimky elektronicky.

Zápis do Mateřské školy proběhne od 2. května do 16. května 2020.

Aplikace s možností přihlášení dítěte do naší mateřské školy bude spuštěna od 20. dubna 2020 do 16. května 2020.

Přednost mají děti, trvale hlášené v obci Nučice.

Informativní schůzka zákonných zástupců, pedagogů a vedení školy proběhne v posledním týdnu v srpnu.

Podrobnosti o dalších postupech při zápisu do MŠ

Postup pro elektronické přihlášení dítěte do MŠ:

https://elektronickypredzapis.cz/

Podle Občanského zákoníku by měli být oba zákonní zástupci v tzv. vzájemné shodě při tak důležitém kroku jako je přihlášení dítěte do školy. Z toho jako škola vycházíme. Takže je žádost platná i s jedním podpisem a vše je plně v zodpovědnosti zákonného zástupce, který žádost za dítě podává.

 • vyplněnou žádost o přijetí dítěte do MŠ společně s čestným prohlášením, kopií očkovacího průkazu a kopii rodného listu odevzdáte od 2.5.2020 do 16.5.2020 do školy následujícím způsobem:
  • osobně do schránky školy (na budově družiny vedle nástěnky u vstupní branky do areálu školy)
  • poštou na adresu školy: Základní škola a Mateřská škola Nučice, Kubrova 136, 252 16 Nučice
  • mailem (PDF s elektronickým podpisem) na adresu vankova@zs-nucice.cz
  • datovou schránkou: ppjjhzi
  • pokud nelze doručit výše zmíněnými způsoby je možné osobní podání po telefonické domluvě
 • Škola na základě zaslané žádosti od 1.června do 16. června 2020 zveřejní na svých webových stránkách a na nástěnce u školy seznam přijatých dětí pod jejich registračním číslem. Rozhodnutí nabývá plné moci po 15 dnech. Rozhodnutí o přijetí bude v písemné podobě založeno do spisu ve škole.

Další možné otázky k zápisu:

 • Zákonný zástupce dítěte se žádostí dodá prostou kopii rodného listu dítěte
 • Podmínkou přijetí dítěte je, aby se přihlašované dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním a mělo doklad, že je imunní proti nákaze, nebo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (§ 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví). Tato podmínka se nevztahuje na dítě, které se hlásí k povinnému předškolnímu vzdělávání nebo má odklad školní docházky. V současné situaci nenavštěvujte dětského lékaře. Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce prohlásí, že dítě je řádně očkováno (čestné prohlášení), které doloží společně s prostou kopií očkovacího průkazu dítěte.
 • Na stránkách školy jsou uveřejněna „Kritéria pro přijetí do MŠ“, která budou použita, pokud zájem o místa v MŠ překročí kapacitu školy.

 

Poučení pro všechny žadatele:
Zákonný zástupce – žadatel o přijetí má právo v průběhu správního řízení nahlédnout do spisu (podle §38 správního řádu), který je veden o jeho dítěti, a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.
Nahlédnout do spisu je možné v kanceláři ředitele školy od 17. května 2020 po telefonické dohodě).

Pokud si nevíte rady s vyplněním žádosti, nemáte internet apod. kontaktujte nás telefonicky na čísle:  724 762 873, nebo mailem schneider@zs-nucice.cz a my se Vám ozveme.

 

Kritéria pro přijímání dětí do mateřské školy

v Základní škole a Mateřské škole Nučice, okres Praha – západ

 1. Do mateřské školy se přednostně přijímají děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné s místem trvalého pobytu ve školském obvodu (s místem trvalého pobytu trvalým pobytem v obci Nučice)

(zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) – § 34a odst. 2 a § 179 odst. 2)

 1. Do mateřské školy se dále přijímají děti s místem trvalého pobytu na území obce, která školu zřizuje (s místem trvalého pobytu trvalým pobytem v obci Nučice)

(zákon č. 128/2000 Sb., o obcích – § 2 odst. 2 a § 35 odst. 2)

 1. Do mateřské školy se dále přijímají děti s místem trvalého pobytu na území obce, která školu zřizuje (s místem trvalého pobytu trvalým pobytem v obci Nučice) podle věku (od nejstarších po nejmladší)

(zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) – § 4, § 5, § 33)

 1. Do mateřské školy se dále přijímají děti s trvalým pobytem v jiných obcích podle věku od nejstarších po nejmladší.

 

Pořadí přijímaných dětí se stanovuje v souladu s pořadím splnění podmínek od 1. bodu k 4. bodu.

O přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy, který při tom přihlíží ke kapacitě školy a jednotlivých tříd.

Další ustanovení:

 1. O přijetí dětí rozhoduje ředitel školy, a to v rámci správního rozhodování (§165 odst. 2).
 2. Přijímáme zpravidla děti 3-leté.
 3. Mimo termín řádného zápisu budou děti přijímány pouze v případě volné kapacity.
 4. Nepřijetí dětí z jiných než kapacitních důvodů
  1. Dítě se zdravotním postižením, jehož přijetí nedoporučilo školské poradenské zařízení, popřípadě praktický lékař pro děti a dorost.
  2. Dítě, které se nepodrobilo pravidelným stanoveným očkováním nebo nemá doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (§50 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů).
  3. Důvodem pro nepřijetí dítěte bez dalšího posuzování je uvedení nepravdivého údaje nebo prohlášení ke kterémukoliv z hodnotících kritérií.
  4. Děti jsou přijímány na zkušební dobu 3 měsíců, která slouží k ověření schopnosti dítěte pobývat v kolektivu.

Částečné otevření ZŠ od 12.5. pro 9. ročník a od 25.5. pro 1. – 5. ročníky.

Vážení rodiče,

uvádíme základní informace k částečnému otevření základní školy pro žáky 1. stupně od 25.5. a žáky devátých ročníků od 12.5., připravujících se na přijímací zkoušky. 

Podrobné informace jsou k dispozici v manuálech, které vydalo MŠMT: http://www.msmt.cz/soubor-hygienickych-pokynu-pro-ms-zs-a-ss

Základní školy zajišťují vzdělávací aktivity dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a rozhodnutí vlády ČR.

Žádáme zákonné zástupce žáků, aby vyjádřili zájem o docházku do školy (vyplnili dotazník – na konci tohoto mailu – a poslali jej na adresu Vašeho třídního učitele prijmeni@zs-nucice.cz , nebo jej vložili do schránky školy u vstupu do areálu školy); v případě žáků 1. stupně nejpozději do pondělí 18. 5. 2020; vzhledem k organizaci pobytu ve škole (určení počtu skupin a jejich složení), žádáme o Vaše vyjádření co nejdříve respektive do 11.5.

V případě žáků 9. ročníku do čtvrtka 7. 5. 2020.

Předpokládáme otevření 4 – 6 skupin. Bude-li zájem o přítomnost žáků přesahovat organizační, technické nebo personální možnosti školy, rozhodne ředitel školy o přijetí žáků do skupiny na základě žádostí zákonných zástupců podle těchto kritérií:

Skupiny se naplňují do maximálního počtu 15 žáků.

Přednost mají žáci nižších ročníků.

Při překročení maximální kapacity rozhoduje los.

U žáků 9. ročníků, kteří se připravují na přijímací zkoušky, předpokládáme otevření jedné nebo dvou skupin, s tím, že jsme schopni uspokojit zájem všech žáků.

Organizace vzdělávání:

Základem zůstává dálková forma vzdělávání. Účast ve škole slouží pouze jako její doplněk. Žáci v zásadě pod vedením učitele, asistenta pedagoga nebo vychovatele plní úkoly plynoucí ze zadání učitele v rámci dálkového vzdělávání.

Skupiny jsou vytvořeny na počátku aktivit v květnu (včetně učitele, asistenta pedagoga nebo vychovatele) a dále je není možno měnit.

Skupiny na 1. stupni ZŠ začínají svou činnost denně od 7,30 do 8,30. Některé skupiny končí svou činnost po obědě, některé pokračují i odpoledne. Ukončení odpolední části nejpozději v 16,00. V dopolední části mohou vzdělávací a výchovnou činnost ve skupině zajistit i vychovatelé nebo asistenti pedagoga. Odpolední výchovnou a vzdělávací činnost zajišťují přednostně vychovatelé. Skupiny mohou být tvořeny i z žáků více ročníků.

Úplaty za školské služby poskytované za běžných podmínek ve školní družině se v tomto případě nehradí (nejedná se o školní družinu). Pro zařazení žáka do skupiny není rozhodující, zda je za běžné situace zapsán do školní družiny. Poplatek za školní stravování je hrazen standardně.

Skupiny žáků 9. ročníků začínají svou činnost v úterý a ve čtvrtek od 9,00 do 9,15 a ukončují ji od 11,00 – 11,15. Poté mohou odcházet na oběd a domů.

Budou dvě vyučovací hodiny, jedna Matematika, jedna Český jazyk. Skupiny vedou učitelé Matematiky a Českého jazyka. Cílem je příprava na přijímací zkoušky. Pokračuje dálkové vzdělávání podle stávajících pravidel.

Žáci budou rozděleni do skupin podle jejich počtu v pátek 8.5., rodičům bude sděleno mailem. Vzhledem k počtu přihlášených dětí může dojít k drobným organizačním změnám.

 

Pohyb žáků v základní škole se řídí těmito principy:

Cesta do školy a ze školy

Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:

Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“).1, 2

Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti).

 

Příchod ke škole a pohyb před školou

Pohyb žáků před vstupem do školy organizuje škola podle těchto principů:

Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti).

Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu.2

Žáky před školou vyzvedává pověřený pedagogický pracovník, který žáky organizuje do skupiny a vyzvedává je a odchází s nimi do třídy. Provádí zdravotní filtr – kontroluje zdraví žáků a měří jim teplotu.

Při podezření na možné příznaky COVID-19

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota (37,5 st.), kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.

Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka. O podezření informuje škola spádovou hygienickou stanici. Ostatní žáky je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit aktivitu na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného žáka.

 

Skupiny žáků budou přicházet do školy podle harmonogramu (bude zveřejněn po zjištění skutečného počtu žáků po 15.5.) v desetiminutových odstupech od 7,30 do 8,30. Prosíme rodiče i žáky, aby tento harmonogram dodržovali. I ukončení dopolední části výuky, pobyt venku o přestávkách a odchod na oběd bude postupný podle harmonogramu.

Cílem je zajistit, aby se před školou netvořily velké skupiny dětí, a aby nedocházelo ke kontaktu skupin.

 

Harmonogram pro žáky 9. ročníků: úterý a čtvrtek.

1.skupina            příchod v 9,00   Mgr. Pokorná a Mgr. Míková                     odchod 11,00 Mgr. Mrázek
skupina pracuje v učebně 9. třídy

2.skupina            příchod v 9,15   Mgr. Mrázek                     odchod 11,15 Mgr. Pokorná a Mgr. Míková
skupina pracuje v učebně 7. třídy

 

Vstup do budovy školy nebo školského zařízení

Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.

Pedagogové odvedou žáky do tříd po skupinách, aby nedocházelo ke kontaktu mezi skupinami.

Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.

Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.

Žáci se mohou pohybovat pouze ve své třídě, šatně, na své toaletě a chodbě a v jídelně. Pod vedením učitele přichází a odchází ze školy.

Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.

Při přesunech je vhodné dodržení odstupů 2 metry vždy, když je to možné (nejméně 1,5 metru).

Dezinfekční prostředky na ruce jsou přidělovány do tříd, jsou umístěny při vstupu do školy a jídelny a žáci jsou povinni je používat.

Časté větrání je zásadním preventivním faktorem (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 min).

Neprodleně po přezutí, popřípadě po příchodu do třídy, musí každý použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem).

O nošení roušek v průběhu pobytu ve třídě rozhoduje vyučující.

V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě.

 

Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku.

Škola vede evidenci o docházce žáků do školy. V případě nepřítomnosti žáka delší než 3 dny, žádá škola informaci od zákonného zástupce o důvodech nepřítomnosti a o tom, zda bude žák nadále do skupiny docházet. Absence se nezapočítává do absence uváděné na vysvědčení žáka.

 

Pravidla pro poskytování školního stravování v zařízení školního stravování

 • Školní stravování probíhá po skončení dopolední části pobytu ve škole a řídí se harmonogramem.
 • Pokrmy vydává personál včetně čistých příborů. Strávníci si sami jídlo a pití nenabírají a neberou si ani příbory.
 • V jídelně se při výdeji jídla nesmí potkávat žáci z různých skupin žáků. Při stravování jsou zajištěny obvyklé rozestupy jako ve třídě. A dále je nutné zajistit rozestupy mezi jednotlivými skupinami.
 • Rouška se odkládá pouze při samotné konzumaci jídla a pití, a to do vlastního sáčku.
 • Před vstupem do jídelny si každý žák umyje ruce či použije dezinfekci na ruce.
 • Jinak se dodržují zvýšenou měrou běžná hygienická pravidla.

 

Osoby s rizikovými faktory

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

 1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
 2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
 3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
 4. Porucha imunitního systému, např. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
 5. b) při protinádorové léčbě,
 6. c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
 7. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
 8. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
 9. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
 10. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

Co dělat v případě, že žák patří do rizikové skupiny

Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.

Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.

Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka tato prohlášení (v přílohách), která je možné podepsat před vstupem do školy:

písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví, a

písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).

Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.

 

Přílohy:

Čestné prohlášení a informace o rizikových skupinách  příloha_čestné_prohlášení (1)

Dotazník – žádost o přijetí

Dotazník pro 1. stupeň: prosím vyplňte, nehodící se škrtněte.

Jméno žáka/žákyně:

Žádám o přijetí mého dítěte do pracovní skupiny v rámci částečného otevření škol v období od 25. května – do 30. června 2020.

Žádám o zajištění:

Dopolední účasti ve škole.           Od 7,30 – 8,30 do 12,00 – 14,00 (podle skupiny, bude upřesněno po ustavení skupin, žáci, kteří nepůjdou na oběd, budou odcházet dříve)

Stravování od 12,00 do 14,00 –(podle skupiny, bude upřesněno po ustavení skupin)

Odpolední účasti ve škole – nejpozději do 16. hodin.

Dítě si vyzvednu/ bude odcházet samo  v pondělí v …., v úterý…., ve středu …., ve čtvrtek…., v pátek ….

 

 

 

 

 

Dotazník pro 9. ročník:

Jméno žáka/žákyně:

Žádám o přijetí mého dítěte do pracovní skupiny v rámci částečného otevření škol v období od 11. května do přijímacích zkoušek, resp. do 30. června 2020.

Žádám o zajištění:

Dopolední účasti ve škole v úterý a ve čtvrtek od 9,00 – 9,15 do 11,00 – 11,15.

Stravování v úterý a ve čtvrtek od 11,00 do 11,30.

 

 

 

Podle počtu přihlášených dětí může dojít k drobným organizačním změnám, o nichž budou rodiče a žáci informováni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vážení rodiče,

v tuto chvíli zpracováváme podklady z MŠMT (podrobněji zde:  http://www.msmt.cz/harmonogram-uvolnovani-opatreni-v-oblasti-skolstvi) a čekáme na podrobnější metodiku a pokyny.

Podrobné informace zveřejníme v pondělí 4.5. odpoledne.

Zatím vycházíme z toho, že:
Od 25. května bude možná osobní přítomnost žáků prvních stupňů základních škol na vzdělávacích aktivitách formou školních skupin. Účast žáků však nebude povinná. V rámci ochrany rizikových skupin pedagogických i nepedagogických pracovníků, ale stejně tak žáků a jejich rodinných příslušníků bude i nadále pokračovat distanční výuka.

 • Doporučený počet žáků ve školní skupině bude 15 a bude možné jej dle místních podmínek navýšit, musí však být splněna podmínka jedno dítě v lavici.
 • Složení skupin bude neměnné a dítě tedy nebude moci skupiny měnit. Vzájemný kontakt skupin bude omezený.
 • Školní družiny, školní kluby ani zájmové kroužky nad rámec jedné skupiny povoleny nebudou.
 • Tělesná výchova bude zakázána.
 • Co se týče jídelen, jejich otevření bude podmíněno aktuální epidemiologické situaci a místních podmínek, zejména pak možnosti oddělení jednotlivých skupin.
 • V průběhu vyučování bude sice doporučeno nošení roušky, nicméně vyučující bude moci o jejím nošení rozhodnout dle potřeby. Při skupinové práci a aktivit ve vzájemné blízkosti, ale stejně tak mimo třídu a ve společných prostorách škol budou roušky povinné.

Podle podobných pravidel se budou posuzovat i MŠ.

Předpokládáme tedy, že MŠ  a 1. stupeň ZŠ v naší škole budou v omezeném režimu otevřeny od 25. května, za dodržení podmínek, které zatím přesně neznáme (15. členné skupiny, přísný zdravotní filtr – příznaky nemoci, měření teploty, ochrana rizikových skupin (čestné prohlášení), pravidla pro nošení roušek…).

Účast ve škole a školce bude nepovinná. Během dubna – května budeme zjišťovat, kteří rodiče budou mít o tuto formu docházky do školy zájem.

Souběžně bude probíhat dálkové vzdělávání jako v současné době.

Pokud to epidemiologická situace dovolí, počítá se v červnu také s možností konzultací či občasných vzdělávacích aktivit pro žáky 2. stupňů ZŠ.

V červnu se také předpokládá realizace jednotných i školních přijímacích zkoušek ke vzdělávání ve středních školách.

Podrobné informace o organizaci budeme zveřejňovat postupně v závislosti na rozhodnutích a doporučeních vlády, MŠMT a dalších orgánů.

 

 

 

 

 

 

 

Podrobnosti o zápisu do ZŠ

Vážení rodiče,

v souvislosti s mimořádnou situací a vzhledem k Opatření MŠMT k zápisu do ZŠ pro školní rok 2020/2021, (podrobnosti zde),

které ruší přítomnost dětí u zápisu, proběhnou zápisy na ZŠ a MŠ Nučice až na výjimky elektronicky.

Zápis do Základní školy proběhne od 9. dubna do 30. dubna 2020.

Dle Školského zákona č. 561/2004 Sb. se zápis koná pro děti narozené do 31.8.2014.
Děti, které mají odklad školní docházky z roku 2019/2020 se zápisu nezúčastní a pouze oznámí mailem nebo telefonem, že 1. září nastoupí do 1.třídy.

 

Aplikace s možností přihlášení dítěte do naší základní školy bude spuštěna od 9. dubna 2020 do 30. dubna 2020.

Předpokládáme přijetí celkem 45 dětí do dvou tříd, vzhledem ke kapacitě tříd. Přednost mají děti, trvale hlášené v obci Nučice.

Po návratu dětí do školy připravíme tradiční akci Škola nanečisto, jako motivační část zápisu. Po znovuotevření školy proběhne setkání zákonných zástupců, dětí, pedagogů a vedení školy.

Podrobnosti o dalších postupech při zápisu do ZŠ

Postup pro elektronické přihlášení dítěte do první třídy:

 • Klikněte na odkaz zde, poté obdržíte potvrzovací email s registračním číslem a instrukcemi, jak pokračovat v podání žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání.
 • Objeví se „Žádost o zápis dítěte do 1. ročníku základní školy ve školním roce 2020/2021 Základní škola a Mateřská škola Nučice“
 • V žádosti vyplňte údaje o dítěti, své jméno a kontakt na sebe pro další komunikaci se školou, zdravotní stav dítěte a volitelné položky.
 • Vyplněnou žádost elektronicky odešlete (prosíme, nezapomeňte udělit souhlas se zpracováním osobních údajů/ GDPR).
 • Úspěšné odeslání předběžné žádosti Vám bude potvrzeno školou, tzn., přijde Vám na uvedený mail předvyplněný formulář v PDF. Jeho součástí bude registrační číslo dítěte.
 • Po obdržení registračního čísla dítěte, si jej uložte a uvádějte jej vždy při komunikaci se školou, pod tímto číslem bude uvedeno Vaše dítě v  anonymizovaném seznamu přijatých a nepřijatých žáků.
 • Tento vyplněný formulář v PDF elektronicky podepíšete nebo vytisknete a podepíšete jako zákonný zástupce.

Podle Občanského zákoníku by měli být oba zákonní zástupci v tzv. vzájemné shodě při tak důležitém kroku jako je přihlášení dítěte do školy. Z toho jako škola vycházíme. Takže je žádost platná i s jedním podpisem a vše je plně v zodpovědnosti zákonného zástupce, který žádost za dítě podává.

 • Tento podepsaný formulář žádosti o zápis doručíte /pošlete škole, aby začalo správní řízení.
 • Pokud žádáte o odklad školní docházky, pro své dítě, doložíte žádost potvrzením z pedagogicko-psychologické poradny a potvrzením dětského lékaře či dětského psychologa nebo logopeda, tzn., dodáte dvě potvrzení /přílohy. Tuto informaci zároveň zanesete do dotazníku / kolonka/ Zdravotní stav dítěte: žádost o odklad PŠD – ano, Vaše dítě bude potřebovat podpůrná opatření apod.
 • Škola na základě zaslané žádosti od 16. května do 3. června 2020 zveřejní na svých webových stránkách a na nástěnce u školy seznam přijatých žáků pod jejich registračním číslem. Rozhodnutí nabývá plné moci po 15 dnech. Rozhodnutí o přijetí bude v písemné podobě založeno do spisu ve škole.

 

Jak poslat škole vyplněnou žádost?

 • osobně do schránky školy (na  budově družiny vedle nástěnky u vstupních vrátek do areálu školy)
 • poštou na adresu školy: Základní škola a Mateřská škola Nučice, Kubrova 136, 252 16 Nučice
 • mailem (PDF s elektronickým podpisem) na adresu vankova@zs-nucice.cz
 • datovou schránkou: ppjjhzi
 • pokud nelze doručit výše zmíněnými způsoby, je možné osobní podání po telefonické domluvě

 

Další možné otázky k zápisu: 

Není ve vašich silách dodat k žádosti potvrzení k odkladu školní docházky. Co s tím?

Poradny nyní plně nefungují a budou vydávat potvrzení postupně i během dalších měsíců. Máme zkušenosti z minulých let, že poradna každé žádosti (pokud má reálný základ) vyhověla a nezamítá stanovisko rodiče. Takže budeme předběžně počítat s  kladným vyřízením PPP dodatečně.

Je důležité podat žádost k zápisu do 1. třídy a upozornit v ní na odklad.

 

Poučení pro všechny žadatele (o přijetí i o odklad školní docházky):
Zákonný zástupce – žadatel o přijetí má právo v průběhu správního řízení nahlédnout do spisu (podle §38 správního řádu), který je veden o jeho dítěti, a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.
Nahlédnout do spisu je možné od 1. května 2020 po telefonické dohodě v kanceláři ředitele školy.

Pokud si nevíte rady s vyplněním žádosti, nemáte internet apod. kontaktujte nás telefonicky na čísle:  724 762 873, nebo mailem schneider@zs-nucice.cz a my se Vám ozveme.

 

Kritéria pro přijímání dětí do 1. ročníku základní školy

v Základní škole a Mateřské škole Nučice, okres Praha – západ 

 1. Do základní školy se přednostně přijímají děti s místem trvalého pobytu (v případě cizince s místem pobytu) v příslušném školském obvodu ZŠ, tedy děti s místem trvalého pobytu v obci Nučice.
 2. Do základní školy se dále přijímají děti s místem trvalého pobytu mimo Obec Nučice, jejichž sourozenec je již žákem Základní školy a Mateřské školy Nučice.
 3. Do základní školy se dále přijímají děti s místem trvalého pobytu mimo Obec Nučice.

 

Pořadí přijímaných dětí se stanovuje v souladu s pořadím splnění podmínek od 1. bodu k 3. bodu.


Pokud ředitel školy nebude moci přijmout všechny děti splňující kterékoliv kritérium
(kromě kritéria 1.), rozhodne v rámci daného kritéria o přijetí dětí los, který bude proveden transparentním způsobem.

O přijetí dítěte k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy, který při tom přihlíží ke kapacitě školy a jednotlivých tříd.

 

 

Participativní rozpočet Středočeského kraje – Přírodní zahrada ZŠ a MŠ Nučice

Vážení žáci, rodiče a přátelé školy,

prosíme Vás o podporu našeho projektu Přírodní zahrada Základní školy a Mateřské školy Nučice v rámci participativního rozpočtu Středočeského kraje. Snažíme se doplnit školní zahradu o relaxační, sportovní, naučné i přírodní prvky.

Participativní rozpočet je způsob rozhodování za co utratit peníze obce nebo kraje, na němž se podílejí sami občané hlasováním. I náš Středočeský kraj tento způsob rozhodování používá.

První kolo hlasování probíhá v tuto dobu až do 14.4.2020.  Podpořit tento projekt a dozvědět se o něm více můžete zde:

https://mujkraj.kr-stredocesky.cz/galerie-projektu/IvG75duf4mRoHaZ. (Vlevo nahoře pod názvem projektu klikněte na „Líbí se mi“.) K postupu do druhého kola potřebujeme 50 hlasů.

Druhé kolo hlasování, kde se bude již rozhodovat o skutečném přidělení peněz bude probíhat od 16. května. Nyní je to tedy jenom zkouška.

Děkujeme

Zápis do ZŠ a MŠ

Vážení rodiče,

v souvislosti s mimořádnou situací a vzhledem k Opatření MŠMT k zápisu do ZŠ pro školní rok 2020/2021, (podrobnosti zde), které ruší přítomnost dětí u zápisu, proběhnou zápisy na ZŠ a MŠ Nučice až na výjimky elektronicky.

Zápis do Základní školy proběhne od 20. dubna do 26. dubna 2020.

Aplikace s možností přihlášení dítěte do naší základní školy bude spuštěna od 20. dubna 2020 do 26. dubna 2020.

Předpokládáme přijetí celkem 50 dětí do dvou tříd po 25 dětech, vzhledem ke kapacitě tříd. Přednost mají děti, trvale hlášené v obci Nučice. Podrobnosti o kritériích a dalších postupech zveřejníme do 9.4.2020.

Po návratu dětí do školy připravíme tradiční akci Hrajeme si na školu, jako motivační část zápisu.

Rovněž pouze elektronicky až na výjimky a bez přítomnosti dětí proběhne zápis do MŠ.

Zápis do Mateřské školy proběhne od 2. května do 10. května 2020.

Aplikace s možností přihlášení dítěte do naší mateřské školy bude spuštěna od 2. května 2020 do 10. května 2020.

Přednost mají děti, trvale hlášené v obci Nučice. Podrobnosti o kritériích a dalších postupech zveřejníme do 9.4.2020