zs
ms
dr_sk

Vymezení pravomocí a působnosti ředitelky školy


Zpracováno podle zákona č.561/2004 Sb., § 164, 165


Ředitelka školy a školského zařízení


a.    rozhoduje ve všech záležitostech týkajících se poskytování vzdělávání a školských služeb, pokud zákon nestanoví jinak


b.    odpovídá za to, že škola a školské zařízení poskytuje vzdělávání a školské služby v souladu s tímto zákonem a vzdělávacími programy uvedenými v § 3


c.    odpovídá za odbornou a pedagogickou úroveň vzdělávání a školských služeb


d.    vytváří podmínky pro výkon inspekční činnosti České školní inspekce a přijímá následná opatření


e.    vytváří podmínky pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a pro práci školské rady, pokud se podle tohoto zákona zřizuje


f.    zajišťuje, aby osoby uvedené v § 21 byly včas informovány o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte, žáka nebo studenta


g.    zajišťuje spolupráci při uskutečňování programů zjišťování výsledků vzdělávání vyhlášených ministerstvem


h.    odpovídá za zajištění dohledu nad dětmi a nezletilými žáky ve škole a školském zařízení


ch.  ředitel školy zřizuje pedagogickou radu jako svůj poradní orgán, projednává s ním všechny zásadní pedagogické dokumenty a opatření týkající se vzdělávací činnosti školy. Při svém rozhodování ředitel školy k názorům pedagogické rady přihlédne. Pedagogickou radu tvoří všichni pedagogičtí pracovníci školy


i.    stanovuje organizaci a podmínky provozu školy a školského zařízení


j.    odpovídá za použití finančních prostředků státního rozpočtu přidělených podle § 160 až 163 v souladu s účelem, na který byly přiděleny


k.    předkládá rozbor hospodaření podle závazné osnovy a postupu stanoveného ministerstvem


Ředitelka školy a školského zařízení, které zřizuje stát, kraj, obec nebo svazek obcí, rozhoduje o právech a povinnostech v oblasti státní správy v těchto případech:


a.    přeřazení žáka nebo studenta do vyššího ročníku podle § 17 odst. 3 a povolení individuálního vzdělávacího plánu podle § 18


b.    přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání podle § 34 a ukončení předškolního vzdělávání podle § 35


c.    odkladu povinné školní docházky podle § 37


d.    převedení žáka do odpovídajícího ročníku základní školy podle § 39 odst. 2


e.    přijetí k základnímu vzdělávání podle § 46, přestupu žáka podle § 49 odst. 1 a převedení žáka do jiného vzdělávacího programu podle § 49 odst. 2, povolení pokračování v základním vzdělávání podle § 55 odst. 2


f.    opakování ročníku po splnění povinné školní docházky podle § 52 odst. 6, § 66 odst. 7 a § 97 odst. 8


g.    snížení nebo prominutí úplaty za poskytování vzdělávání a školských služeb podle § 123 odst. 4


h.    povolení a zrušení individuálního vzdělávání žáka podle § 41.


Dnes, když si člověk kupuje něco za plnou hodnotu, tak hodně ztrácí! Nyní společnosti navrhují svým potenciálním klientům velké množství nabídek, bonusů a programů, díky kterým zákazník může dostat dobrou slevu. Je ale zbytečně mluvit o tom, že výrobek, o nemž pojednává další text, je velice důležitý. Většina lidí si ale myslí, že je drahý a proto není dostupný. Jde o nejvýznamnější preparát, který je zaměřen na léčení erektilní dysfunkce, ‒ Cialis.