zs
ms
dr_sk

Koncepce rozvoje ZŠ a MŠ Nučice1. Základní škola


a) Oblast vzdělávací a výchovná


Koncepční záměry:


1.    naplňování ŠVP „Společně k úspěchu" v souladu s právními předpisy pro školství a aktuální dokumenty       vzdělávací politiky ČR

2.    využívání inovativních metod a forem práce:

a)    projektové kooperativní vyučování ve spojení s frontální metodou výuky

b)    metoda „tutoringu", kdy jeden žák učí druhé, metoda brainstormingu

c)    prvky „daltonského"vyučování, založené na principech zodpovědnosti, samostatnosti a spolupráce

3.    rozšiřování soustavy volitelných a nepovinných předmětů zaměřených na práci s počítačem, přírodovědné obory, literární či sportovní výchovu

4.    zapojení do programů podporující zdravý životní styl

5.    zkvalitnění péče o žáky se zdravotním postižením, ale i o žáky nadané

6.    uskutečňování programu protidrogové prevence a programu proti šikaně

7.    spolupráce I. a II. stupně ZŠ, spolupráce i mezi jednotlivými ročníky

8.    zapojování do soutěží a olympiád

9.    rozvíjení mimoškolních aktivit, zlepšit nabídku kroužků

10.    pořádání tradičních školních akcí (Školní akademie, Vánoční Kaplička, Škola nanečisto, Absolventský ples...)

11.    doplňování a inovace řádu školy podle skutečných potřeb


b) Oblast personální


Koncepční záměry:


1.    zkvalitňovat mezilidské vztahy: vedení - učitel, učitel - žák, učitel - zaměstnanec školy, učitel - rodič, žák - žák

2.    sestavení motivačního systému pro vzdělávání zaměstnanců

3.    aktivní zapojování pedagogických pracovníků do dalšího vzdělávání, apelovat na osobní zodpovědnost a zainteresovanost zaměstnanců

4.    zajištění specializovaných odborníků pro pravidelnou spolupráci se školou

5.    zprostředkovat tradiční setkávání současných a bývalých zaměstnanců školy (důchodců)


c) Oblast materiálně - technická

 

Koncepční záměry:

 

1.    zajistit účelné, hospodárné a efektivní vynakládání finančních prostředků

2.    formou nových projektů získávat peníze pro školu, oslovit rodiče

3.    obnovit specializované učebny podle okruhů ŠVP


d) Škola a veřejnost


Koncepční záměry:


1.    využívat e-mailovou komunikaci s rodiči (elektronická omluvenka, žákovská knížka), dále internetové stránky školy jako zdroj informací pro rodiče

2.    pořádat Dny otevřených dveří, oslovit občany okolních obcí

3.    uskutečňovat společné akce pro děti a rodiče, připravovat kulturní programy

4.    vytvářet dobrou image školy prostřednictvím regionálního tisku2. Mateřská škola


a) Oblast vzdělávací a výchovná


Koncepční záměry:


1.    propojit vzdělávací program školky se ŠVP školy

2.    vytvořit podmínky pro plynulý přestup dítěte z MŠ do ZŠ


b) Oblast materiálně - technická


Koncepční záměry:


1.    zajistit účelné, hospodárné a efektivní vynakládání finančních prostředků

2.    formou nových projektů získávat peníze pro školu, oslovit rodiče


c) Oblast personální, Škola a veřejnost


Koncepční záměry jsou totožné se základní školou.


Dnes, když si člověk kupuje něco za plnou hodnotu, tak hodně ztrácí! Nyní společnosti navrhují svým potenciálním klientům velké množství nabídek, bonusů a programů, díky kterým zákazník může dostat dobrou slevu. Je ale zbytečně mluvit o tom, že výrobek, o nemž pojednává další text, je velice důležitý. Většina lidí si ale myslí, že je drahý a proto není dostupný. Jde o nejvýznamnější preparát, který je zaměřen na léčení erektilní dysfunkce, ‒ Cialis.