zs
ms
dr_sk

Historie školy

Z historie školy

        Do roku 1903 chodily děti z Nučic do školy v Tachlovicích (nejstarší zpráva o škole je z roku 1737). Vzhledem k tomu, že počet žáků neustále rostl, škola nestačila. V součinnosti s plánovaným zřízením další třídy jednalo poprvé nučické obecní zastupitelstvo o možnosti zřídit samostatnou školu v obci již roku 1899. Žádost o povolení zřízení samostatné školy byla podána 8. ledna 1900 c.k. školní radě na Kladně, která svolala na 4. dubna 1900 komisionelní šetření, při kterém se měřily vzdálenosti od tachlovické školy k hranicím nučického katastru. Proti tomuto měření podaly protest obce Kuchař, Chýnice, Dobříč a Tachlovice, takže se konalo další šetření 7. června téhož roku. 22. června se při třetím šetření zkoumala možná místa pro stavbu nové školní budovy v Nučicích.
Byla navržena tři místa:

  1. na panském poli číslo parcely 369/1 při silnici k Mezouni
  2. na panském poli číslo parcely 90 při silnici k Tachlovicím
  3. parcela 6-7, která patřila panu Františku Novákovi.

Komise doporučila jako stavební místo parcelu 90. C.k. školní rada však přípisem z 8. července 1900 doporučila nučickému obecnímu zastupitelstvu, aby bylo vybráno místo jiné, takže se zastupitelstvo 25. srpna 1900 usneslo "po svědomitém uvážení všeho, školu na tomto pozemku čís. parc. 6-7 postaviti a na dnešním usnesení setrvati". (Nučická školní kronika,1904)
Na novém komisionelním šetření 8. října ale toto stavební místo nebylo přijato a komise navrhla jako nejvhodnější parcelu číslo 8 na zahradě starosty pana Václava Kozáka. Během podzimu 1900 byla uskutečněna ještě dvě šetření, ale na jednání 16. ledna 1901 nedali členové místní školní rady a zástupci obcí Tachlovice, Dobříč, Chýnice a Kuchař souhlas se zřízením samostatné školy v Nučicích. Podali dokonce protest k c.k. Ministerstvu kultury a vyučování.
Nučické zastupitelstvo reagovalo 21. ledna 1901 odhlasováním usnesení, "aby se obecní zastupitelstvo nezavazovalo k žádným poplatkům na vydržování školy v Tachlovicích, nýbrž aby se domáhalo samostatné školy v Nučicích". (Nučická školní kronika, 1904)
Zemský výbor království českého doporučil zřízení školy jako druhé ve školní obci Tachlovice a vzhledem k tomu, že c.k. Ministerstvo kultury a vyučování výnosem z 20. června 1901 podpořilo vyjádření c.k. Zemské školní rady z 21. března 1901 a neuznalo školu v Nučicích za školu "po zákonu nutnou", přistoupilo obecní zastupitelstvo k jednání o zřízení obecné školy v Nučicích jako druhé obecní školy ve školní obci tachlovické. Ani s tímto požadavkem však nesouhlasili 12. září 1901 zástupci ostatních obcí, zatímco zástupci z Nučic na něm trvali.
Konečné rozhodnutí bylo učiněno 2. ledna 1902 c.k. Zemskou školní radou. Obci Nučice bylo povoleno zřídit školu z vlastnich nákladů a současně musela i nadále přispívat na školu tachlovickou. Obecní zastupitelstvo souhlasilo se všemi podmínkami, takže 12. března 1903 c.k. Zemská školní rada spolu se zemským výborem království českého vydaly konečné rozhodnutí o zřízení trojtřídní obecné školy v Nučicích. Původní plány vypracoval smíchovský stavitel Alois Elhenický pro čtyřtřídní školu za 57 082 K 09 h, ale nakonec byla dána přednost staviteli Františku Kozákovi z Dušník a byly použity plány pro pětitřídní školu v Hořelicích s tím, že fasáda včetně věžičky musí být zachována podle plánů stavitele Elhenického. Konečný rozpočet činil 44 365 K. 19. května 1903 byly plány schváleny obecním zastupitelstvem, které současně rozhodlo zakoupit stavební místo na parcele č. 8 za cenu 6 K. za čtvereční sáh. Plány byly pak ihned zaslány c.k. Okresní školní radě, která je přípisem z 28. května 1903 schválila.
Na základě povolení stavby byl vypsán konkurs na zadání stavby, který byl dvakrát uveřejněn v Národních listech a Národní politice. Konkurs se konal 6. června 1903, přihlásili se stavitelé Václav Panoš ze Zbuzan, Josef Ruprecht z Liboce a František Kozák z Dušník. Zastupitelstvo zadalo stavbu staviteli Panošovi, který učinil nejnižší nabídku (sleva 18% z celkové sumy).

8. června se sešla místní stavební komise, která rozhodla o tom, že se nebudou stavět projektované sklepy kvůli možnému zatopení a že vzhledem k posunutí budovy k západu kvůli uličce v šíři 6m od č.p. 22 musí být přestavěna vrata do dvora č.p. 23 na parcele 27. Současně byly schváleny i plány na hospodářské budovy a zdí kolem školní zahrady za celkovou sumu 7 007 K. 44h. Stavba byla rovněž zadána staviteli Panošovi. Zhotovení školního nábytku bylo opět po konkursním řízení svěřeno truhláři Františku Haklovi za 1 765 K.04h.

Stavba byla zahájena 13. června 1903 a pokračovala tak rychle, že již 10. listopadu 1903 se obecní zastupitelstvo usneslo na datu konání svěcení školy a na tom, že na věžičku školy budou opatřeny hodiny.

Kolaudace se konala 17. listopadu a komise konstatovala, že po menších úpravách, které musí být odstraněny do 20. prosince (vyztužení zábradlí a zřízení dalšího okna u chlapeckých záchodů), se škola může k 1. lednu 1904 otevřít jako trojtřídní se třemi učitelskými místy.
V neděli 22. listopadu 1903 byla v kapli svatého Prokopa sloužena mše svatá d.p. Václavem Lerchem, arcibiskupským vikářem a děkanem v Berouně a d.p. Karlem Liškou, farářem v Tachlovicích. Pak vikář vysvětil budovu školy a první radní pan František Kavka odevzdal školu panu starostovi Václavu Kozákovi do doby, než bude jmenován řídící učitel.
Škola byla osvobozena od daní výnosem okresního hejtmanství na Kladně a slavnostně otevřena 1. ledna 1904.
Vzhledem k tomu, že nikde v blízkém okolí nebyla měšťanská škola, bylo po jednáních v roce 1920 povoleno zřídit tuto školu v Nučicích. Byla otevřena 3. září 1920 a od 1. prosince 1920 byly i dva ročníky pokračovací hornické školy. Jednopatrová budova již nestačila, takže byly některé třídy přemístěny do Tachlovic. Školní rada tedy začala uvažovat o přístavbě budovy nučické školy.


O zhotovení plánu byl v roce 1925 požádán architekt František Tomiško, který předložil návrh přístavby severního dvoupatrového křídla s tělocvičnou, šatnami, bytem ředitele v přízemí. V prvním patře pak měly být dvě učebny a kabinet a ve druhém dva kabinety, sborovna a kreslírna. V nástavbě druhého patra na stávající budovu měly být tři učebny. Okolní obce se ale odmítly podílet na financování přístavby, takže bylo nakonec rozhodnuto v červnu 1933 pouze o provedení nástavby druhého patra podle plánu z roku 1925. Stavební práce byly zadány staviteli Karlu Novákovi z Dušník za 207 982 Kč 70 hal. Stavba byla zahájena 18. července 1933 a 29. září téhož roku byla provedena kolaudace druhého patra. Od 2. října se vyučovalo v celé budově.
I tak ale škola nestačila velkému počtu žáků, takže byly během dalších let postupně najímány místnosti na radnici, v hostinci v Kubrově ulici a v obecné škole v Hořelicích.
Školní budova prošla ještě celkovou rekonstrukcí v letech 1977 - 1982 a v roce 1992 byla provedena nová fasáda.
Od 1. září 1996 škole slouží i nově zrekonstruovaná budova pro 1.  stupeň v Kubrově ulici č. 117.


Dnes, když si člověk kupuje něco za plnou hodnotu, tak hodně ztrácí! Nyní společnosti navrhují svým potenciálním klientům velké množství nabídek, bonusů a programů, díky kterým zákazník může dostat dobrou slevu. Je ale zbytečně mluvit o tom, že výrobek, o nemž pojednává další text, je velice důležitý. Většina lidí si ale myslí, že je drahý a proto není dostupný. Jde o nejvýznamnější preparát, který je zaměřen na léčení erektilní dysfunkce, ‒ Cialis.